Politikamız

Kalite Politikası


Müşteri memnuniyeti vazgeçilmez ilkemizdir. Rekabetçi pazar şartlarına duyarlı, kaliteli ürün ve hizmeti, rakiplerimize göre daha uygun maliyetle, zamanında ve sürekli olarak sağlamayı, sürekli gelişmeyi hedefleriz. Şirket kültürümüz olarak sıfır hata ile çalışır, hataları oluşmadan önlemeye gayret ederiz.

Ürün ve hizmetlerimizde farklılık oluşturmak, müşteri odaklılık, üst yönetimin önderliği ve çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmeye olanak sağlamak, verimliliği artırmak hedefimizdir.
Çalışanlarımızın ilke ve hedeflerimizi benimsemeleri için, eğitimlerinde süreklilik sağlar, işbirliği ve dayanışma ile güvene dayalı bir çalışma ortamını hep birlikte oluşturmaktayız.
Ölçülebilir verilere dayanarak tüm süreçlerimizi denetim altına almak ve yönetmek, şirketimizin devamlılığını sağlayıp mükemmelliğe ulaşmak için seçtiğimiz yoldur.

İş Güvenliği Politikası


Amana Teknik Servis; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasalarına ve Mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından en uygun koşullar altında çalışmasını sağlamaktadır.İş sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak; mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde koşulları optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygular.

Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktaları tespit edilerek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayarak, iş kazalarını ve riskleri önlemeyi ve yok etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesi sağlanır.

  • İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
  • Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarımızı İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi,
  • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikası


Amana Teknik Servis ; çevre duyarlılığı , sürdürülebilirliği öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Üretimimizde çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde , sürekli gelişime inanan; ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren şirketlerden biri olarak Çevre ile ilgili taahhütlerimiz:

Yasal mevzuata ve diğer şartlara öngörülü yaklaşımlarla uyulur. Yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uyum, tüm çalışanlarımızın katılımıyla yerine getirilir. Yasalardaki değişikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerimizin gelecekteki uygunluklarının planlanması için öngörülü bir şekilde takip edilir. En ekonomik çözümler için, tedarikçilerimizle birlikte “Temiz Üretim Teknolojileri” çalışmaları yapılır. Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilenir. Çevre Kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenler en aza indirilir ve sürekli gelişme çalışmaları yapılır.

Kaynakların ve enerjinin akılcı kullanımı öncelikli olarak ele alınır. Faaliyetlerimiz, doğal kaynaklar, hammadde, paketleme, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile, atıkları azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına yönelik sürdürülür.

Paydaşlarımıza karşı taahhütlerimiz yerine getirilir. Tüm paydaşlarımızla yapıcı bir diyalog içinde bulunulur. Amana Teknik Servis olarak, paydaşlarımıza çevre ile ilgili en doğru bilgi ve desteği sağlamayı, topluma saygı ve şeffaflık anlamında sağlam ilişkiler kurmayı taahhüt ederiz. En yakın paydaşlarımız olan çalışanlarımız, işyeri, ev ve yaşam alanlarındaki çevre ile ilgili taahhütlerini desteklemek için ilgili konularda bilgilendirilir ve eğitilirler.

Yatırım, proses ve ürünlerimizin yönetiminde çevre odaklı yaklaşımlarda bulunulur. Yatırımlarımız; proses, ekipman ve ürünlerin geliştirilmesinde sürdürülebilir çevresel konular göz önüne alınarak planlanır ve gerçekleştirilir. Ürünlerimizin faydalı kullanım ömrü boyunca çevresel etkileri değerlendirilir. Çevre Politikamız ve çıktıları, Amana Teknik Servis Üst Yönetimi tarafından görüşülür, ihtiyaç olan yerlerde düzeltmeler yapılır ve böylece gereken sahiplenme en üst düzeyde gösterilmiş olur.